Operacja własna LGD
Dodane przez Admin dnia Kwiecień 22 2020 15:41:30
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Informacja o planowanej do realizacji Operacji Własnej NR 1/2020/OW

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin i miejsce składania formularzy zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej:

Termin: od 22.04.2020 r. do 21.05.2020 r.
Miejsce: biuro Stowarzyszenia Dolina Pilicy

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Realizowany przez: Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej


Treść rozszerzona
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Informacja o planowanej do realizacji Operacji Własnej NR 1/2020/OW

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uwaga: Operacja będzie realizowana przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.dolinapilicy.pl nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeżeli chociaż jeden podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w zakresie zgodnym z zakresem planowanej operacji własnej.

Termin i miejsce składania formularzy zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej:

Termin: od 22.04.2020 r. do 21.05.2020 r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)
Miejsce: biuro Stowarzyszenia Dolina Pilicy
ul. św. Antoniego 55, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Realizowany przez: Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej
Planowane do osiągnięcia w ramach realizacji operacji własnej cele i wskaźniki:

CEL OGÓLNY I: Obszar Dolina Pilicy rozwinięty pod względem turystycznym poprzez wykorzystanie zasobów przyrodniczo – krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego jako podstawy poprawy jakości życia mieszkańców.

CEL SZCZEGÓŁOWY I.1: Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.2: Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej

  • Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2020/OW (Pobierz)
  • Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenie zamiaru realizacji operacji (Pobierz)
  • Załącznik nr 2 - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia (Pobierz)
  • Załącznik nr 3 - Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru (Pobierz)